poniedziałek, 31 października 2011

Nail Art, Colored Hearts

Today is Halloween. So today should reign on the nails skulls, pumpkins and spiders. And for me ... hearts :P probably you are wondering why ... :P Today is the anniversary of my relationship. :) It took us with my boyfriend 4 years and have invited friends to the dinner. So I made myself a romantic mani. I used water-decals, which imposed a french. How do you like?

Dzisiaj jest Halloween. Więc powinny dzisiaj królować na paznokciach czaszki, dynie i pająki. A u mnie... serduszka :P Pewnie zastanawiacie czemu... :P Dzisiaj jest rocznica mojego związku. :) Minęły nam z Lubym 4 lata i zaprosiliśmy znajomych na kolację. Więc zrobiłam sobie romantyczny mani. Użyłam wodnych naklejek, które nałożyłam na frencha. Jak Wam się podoba?

Źródło: http://alphanailstylist.pl/niedziela, 30 października 2011

Unexpected giveaway - WINNERS

Ha! But this time I was fast:) I know that nobody likes to wait so I would like today to announce the results. :D 280 people entered themselves, all persons and entry I checked, unfortunately, some applications do not meet the conditions.

Prizes are guaranteed by Beauty - Flo. Thank you very much Mr. Michał.


Ha! Ale jestem szybka tym razem :) Wiem, że nikt nie lubi czekać, dlatego chciałabym dzisiaj ogłosić wyniki. :D Zgłosiło się 280 osób, wszystkie osoby i wejścia sprawdziłam niestety niektóre zgłoszenia nie spełniały warunków.

Nagrody były zagwarantowane przez firmę Beauty - Flo. Bardzo dziękuję Panu Michałowi.


But to the point:

Ale do rzeczy:

Set 1 | Zestaw 1


 Set 2 | Zestaw 2Set 3 | Zestaw 3
Set 4 | Zestaw 4
Set 5 | Zestaw 5
Set 6 | Zestaw 6
Set 7 | Zestaw 7
Set 8 | Zestaw 8
Thank you all for participating. I was very glad to read your comments and suggestions: P Thanks to this I know what you like, what you would like to read what else to see.

I congratulate the winners. In a moment I write e-mails asking for the address under which will be sent the prize.


Dziękuję wszystkim za udział. Bardzo miło było mi czytać wasze komentarze i sugestie :P Dzięki temu wiem co Wam się podoba, o czym chcielibyście czytać i co jeszcze zobaczyć.

Zwycięzcom gratuluję. Za chwilę napiszę maile z prośbą o podanie adresu pod który ma zostać wysłana nagroda.

sobota, 29 października 2011

Reminder | Przypomnienie

Just today, to 23.59 (GTM +1:00) can be submitted to the giveaway. To participate please complete our form HERE. Only such applications are involved. Good luck :)

Jeszcze tylko dzisiaj do 23.59 (GTM +1:00) można się zgłaszać do giveaway'a. Aby wziąć udział należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ. Tylko takie zgłoszenia biorą udział. Życzę powodzenia :)

piątek, 28 października 2011

Make Up Store, Ǻsa

Well ... I will write so. Lacquer as usual, quality is excellent. Color me enthralled in the store. I looked at the bottle and I thought it would be nice. But ... After applying it on the nails, so I was not thrilled ... Generally I did not like at all. Somehow this does not match the color of my skin and so it looked awfully strange ... It may also question the fact that I chose a bad lacquer as a base, too little opaque. I used Essie, BBF Best Boyfriend.

Cóż... Napiszę tak. Lakier jak zwykle jest świetnej jakości. Kolor i wykończenie zauroczyły mnie w sklepie. Patrzyłam na butelkę i myślałam, że będzie piękny. Ale... Po nałożeniu go na paznokcie, nie byłam już taka zachwycona... Generalnie nie podobał mi się w ogóle. Jakoś ten kolor nie pasuje do mojej skór i przez to wyglądało to strasznie dziwnie... Może to też kwestia tego, że wybrałam zły lakier jako bazowy, za mało kryjący. Użyłam Essie, BBF Best Boyfriend.2 coats + base lacquer + base | 2 warstwy + lakier bazowy + baza

wtorek, 25 października 2011

Essie, Fall 2010, Limited Addiction

I got a request from MadAsAHatter of review and photos of this lacquer. A long time I did not wear red. Therefore very happy that I reached the lacquer. Very easy to impose it. Drying was normal. But this color. Miraculous. Very classic, creamy red. Cool change on the same crazy colors.

Dostałam prośbę od MadAsAHatter o recenzję i zdjęcia tego lakieru. Bardzo dawno nie nosiłam czerwieni. Więc bardzo chętnie sięgnęłam po ten lakier. Bardzo łatwo się go nakładało. Schnięcie było w normie. Ale ten kolor. Cudowny. Bardzo klasyczna, kremowa, kobieca czerwień. Fajna zmiana po samych szalonych kolorach.2 coats + base | 2 warstwy + baza

niedziela, 23 października 2011

Nail Art, Water decals, Blue flowers

For a long time I wanted to try out these decals, but I was looking for a good base coat. In the end I found :) Models Own, Beth's Blue This lacquer was perfect. Stickers can easily move away from paper and very well adhere to the nail. Dries quickly so you must carefully applied but it is also a plus :) If you put it where we want on the bank they stay there. The set is very cool :) Lovely blue flowers, on every nail a different model. I heartily recommend.

Od dawna chciałam wypróbować te naklejki ale szukałam dobrego lakieru bazowego. W końcu znalazłam :) Models Own, Beth's Blue ten lakier był idealny. Naklejki super odchodzą od papierka i bardzo dobrze przylegają do paznokcia. Szybko wysychają dlatego trzeba uważnie nakładać ale to jest jednocześnie plus :) Jeśli umieścimy tam gdzie chcemy to na bank tam zostaną. Zestaw jest bardzo fajny :) Śliczne niebieski kwiatki, na każdy paznokieć jest inny wzór. Serdecznie polecam.


Źródło: TUTAJ


czwartek, 20 października 2011

Models Own, Beth's Blue

When the package arrived and the first time I saw this lacquer among the two glitters I thought that overall, it's nothing. However, when I painted nails and saw the color and the consistency, I fell in love with it :) If all models own are such that I love each of them :P It imposed the divine. Actually I think it would be possible to give one layer. But imposing two are sure that everything will be ok than it has a beautiful sheen when dry. It was holding up beautifully, with no absolutely no chipping for 5 days!

Gdy przyszła paczka i pierwszy raz zobaczyłam ten lakier, wśród dwóch glitter'ów to pomyślałam, że w sumie to nic takiego. Jednak gdy pomalowałam paznokcie i zobaczyłam ten kolor i tą konsystencję to się zakochałam :) Jeśli wszystkie models own są takie to uwielbiam każdy z nich :P Nakładał się bosko. Tak na prawdę sądzę, że dałoby radę z jedną warstwą. Ale nakładające dwie ma się pewność, że wszystko będzie ok. Ponad to ma piękny połysk po wyschnięciu. I trzymał się pięknie, bez absolutnie żadnego odprysku przez 5 dni!2 coats + base | 2 warstwy + baza

poniedziałek, 17 października 2011

How do I care for my nails

In comments at giveaway I often read that you are interested in how to I care for my nails. So I decided to dedicate this action post: P For me, taking care of your hands has several stages.
  1. Remove cuticles
  2. Filing nails
  3. Painting nails
  4. Moisturizing hand. 
There are two ways to remove cuticles. I will explain everything :)

W komentarzach przy giveaway'u często czytam, że jesteście zainteresowani tym jak dbam o paznokcie. Więc postanowiłam poświęcić tej czynności posta :P Dla mnie dbanie o dłonie ma kilka etapów.
  1. Usuwanie skórek
  2. Piłowanie paznokci
  3. Malowanie paznokci
  4. Nawilżanie dłoni.
Są dwie metody zgrabnego usuwania skórek. Zaraz wszystko wyjaśnię :)

STEP 1A | KROK 1A
Źródło
 


When I have a lot of time I take a bowl of warm water and salt to dip hands. I wet my hand and then gently, using a stick, back off cuticles. This is a nice way, because the relaxed, beautiful smells and lets forget about everything.


Gdy mam duuuużo czasu to biorę miskę z ciepłą wodą i sól do kąpieli dłoni. Moczę dłoń i potem delikatnie, używając patyczka, odsuwam skórki. Jest to przyjemna metoda, bo relaksuje, pięknie pachnie i pozwala o wszystkim zapomnieć.


I have a salt bath with a hand line peach palms from Farmona. Well soluble in water and contains flakes of flowers :)

Ja mam sól do kąpieli z linii brzoskwiniowe dłonie od Farmony. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i zawiera płatki kwiatków :)STEP 1B | KROK 1B


When I have enough time I use a fluid that helps clean the nails. Is applied to the dead skin that you want to remove, we keep about 15 seconds, washed
and then with a stick take off the skin. Of course, so as not to damage the nail.


Gdy mam mało czasu to używam płynu, który ułatwia czyszczenie paznokci. Nakłada się do na martwy naskórek, który chcemy usnąć, trzymamy ok 15 sekund, zmywamy a następnie patyczkiem zdejmujemy skórkę. Oczywiście tak aby nie uszkodzić paznokcia.
Everything also depends on the preparation so read the flyer:) I have Instant Cuticle Remover. Works well but I still prefer the first method. It is simply more enjoyable.

Wszystko też zależy od preparatu dlatego czytajcie ulotkę :) Ja mam Instant Cuticle Remover. Dobrze się sprawdza ale i tak wolę pierwszą metodę. Jest po prostu przyjemniejsza. A na przyjemność zawsze znajdzie się troszczę czasu. :D
  
STEP 2 | KROK 2

I think that everyone should saw the nails on a shape that pleases him most. Of course there are such shapes, which are the most popular such as almond, oval, square or square-oval (my favorite).

Uważam, że każdy powinien piłować paznokcie na taki kształt, który mu się najbardziej podoba. Oczywiście są takie kształty, które są najbardziej popularne tj. migdał, owalne, kwadratowe lub kwadratowo-owalne (moje ulubione).

STEP 3 | KROK 3

Painting nails is also a personal matter. Each of us likes a different color, or other finish. :) But anyway, I believe that each of us should use the base for lacquer. And it is one that is matched to specific needs. With the base lacquer will not adversely affect the health of nails. :)

Malowanie paznokci to także indywidualna sprawa. Każdy z nas lubi inny kolor czy inne wykończenie. :) Ale mimo wszystko uważam, że każdy z nas powinien używać bazy pod lakier. I to takiej, która jest dobrana do konkretnych potrzeb. Dzięki bazie lakier nie będzie negatywnie wpływał na kondycję paznokci. :)


STEP 4 | KROK 4I believe that this step is crucial. Need to moisturize daily. I use creams from L'Occitane. Wonderfully smell, and have the perfect consistency. These creams are made from natural ingredients and nourish your hands very well. All this is due to the high content of Shea butter. And besides great is that they are easily absorbed and leaves no oily film. One cream always goes with me in my purse. :)

Uważam, że ten krok jest najważniejszy. Nawilżać trzeba codziennie. Ja używam kremów od L'Occitane. Cudownie pachną i mają idealną konsystencję. Te kremy są robione z naturalnych składników i bardzo dobrze odżywiają dłonie. Wszystko to dzięki dużej zawartości masła Shea. A poza tym świetne jest to, że bardzo szybko się wchłaniają i nie pozostawiają tłustej powłoki. Jeden krem zawsze jeździ ze mną w torebce. :)
Every year, this company seems limited creams. This year they are Hibiscus Flower from Egypt, Cocoa Flower from the Ivory Coast, Desert Rose from Morocco. I'll tell you that they wonderful smell. And have a beautiful package :)

Co roku ta firma wydaje kremy limitowane. W tym roku to Kwiat Hibiskusa z Egiptu, Kwiat Kakaowca z Wybrzeża Kości Słoniowej, Róża Pustyni z Maroko. Powiem Wam, że cudownie pachną. I mają piękne opakowania :)

Above it is always in the evening I use this butter. I do it after washing and just before bedtime because the butter is thick and leaves a greasy feeling. I appreciate him for that, waking up in the morning that I have moisturised skin.

Ponad to zawsze wieczorem używam tego masła. Robię to po myciu i tuż przed spaniem ponieważ masło jest gęste i pozostawia to tłuste uczucie. Cenię go za to, że budząc się rano mam nawilżone skórki.

In addition, by my bed is such small wonder. It is a multifunctional cosmetic. Butter, with extremely high content of shea butter. Can be used for moisturizing skin and you can use it as a balm to mouth.

Oprócz tego, przy moim łóżku stoi takie małe cudo. Jest to kosmetyk wielofunkcyjny. Masło o niesamowicie dużej zawartości masła Shea. Może służyć do nawilżania skórek jak również można go używać jako balsamu do ust.

More than that, once a week I use the scrub. I love that feeling once after, when hands are so incredibly smooth :)

Oprócz tego, raz w tygodniu używam peelingu. Kocham to uczucie raz po, gdy dłonie są tak niesamowicie gładkie :)
Recently I use SPA scrub line from Make Up Store. In an elegant box are four sachets at 20g product. This type of scrub is designed for the whole body :) It is certainly worth recommending.

Ostatnio używam peelingu z linii SPA od Make Up Store. W eleganckim opakowaniu znajdują się cztery saszetki po 20g produktu. Ten rodzaj peelingu przeznaczony jest do całego ciała :) Z pewnością jest godny polecenia.

And the last important thing. Winter goes... Wear gloves! Cold very dry skin. I hope I was able to answer most of your questions. If not, write :) Feel free to submit to giveaway:) more info HERE

A i ostatnia ważna rzecz. Idzie zima... Noście rękawiczki! Zimno bardzo wysusza skórę. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na większość Waszych pytań. Jeśli nie, to piszcie :) Zapraszam do zgłaszania się giveaway'a :) Więcej informacji TUTAJ

niedziela, 16 października 2011

Make Up Store, Rebecca

Today I have for you, autumn color. Lacquers from MUS are really cool :). They are full of elegance bottle and convenient brushes. Consistency is always very successful. I would call it respectively pouring :) You know what I mean :P Range of colors is great, everyone can find your favorite color and finish. Today I have a nice plum. And of course lots of silver and blue particles, which all light up. :D

Dzisiaj mam dla Was, jesienny kolor. Lakiery od MUS są na prawdę super :). Mają pełne elegancji buteleczki i wygodne pędzelki. Konsystencja jest zawsze bardzo udana. Nazwałabym ją odpowiednio lejącą :) Wiecie co mam na myśli :P Gama kolorów jest ogromna, każdy znajdzie swój ulubiony kolor i wykończenie. Dzisiaj mam fajną śliwkę. A do tego mnóstwo srebrnych i nebieskich drobinek, które wszystko rozświetlają. :D


 3 coats + base | 3 warstwy + baza
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...