piątek, 29 kwietnia 2011

Color French

A long weekend in a while so I decided to make a weekend mani. I used three colors from essence. Yellow is Mellow Yellow, blue You Belong to Me and the pink is a Very Berry. Everything was covered with a layer of colorless topa. It worked out colorfully.


Długi weekend już za chwilę więc zrobiłam sobie weekendowy mani. Użyłam trzech kolorów essence. Żółty to Mellow Yellow, niebieski You Belong to Me natomiast różowy to Very Berry. Wszystko pokryłam warstwą bezbarwnego topa. Wyszło kolorowo.


światło dzienne
day light

czwartek, 28 kwietnia 2011

Essence, Irreplaceable

I present the latest new essence, which I have in my collection. It is a charming lacquer with gold flecks of interesting color. It reminds me of coffee with milk. After three layers it completely cover the nail. It looks elegant :D Application was trivial. Maybe the fact that it shimmer. Brush doesn't leave marks. Very nice lacquer :D 

Przedstawiam ostatnią nowość essence, którą mam w mojej kolekcji. Jest to uroczy lakier z złotymi drobinkami o ciekawym kolorze. Kojarzy mi się z kawą z mlekiem. Po trzech warstwach pokrył zupełnie paznokieć. Wygląda elegancko:D Nakładanie było banalne. Może przez to, że to shimmer. Pędzelek nie zostawiał śladów. Bardzo fajny lakier:D

światło dzienne, 3 warstwy
day light, 3 coats

wtorek, 26 kwietnia 2011

Essence, Mellow Yellow

This is definitely my favorite of the new lacquer :D Chick yellow :D, or such sunshine :D veeery positive color. He immediately reminds me of the holiday. Impose it better than others what surprised me but two coats are not enough to get the intense color. I had to put three to avoid clearances. I'm satisfied :P Great color.

To zdecydowanie mój faworyt z nowości :D Kurczakowy żółty :D albo takie słoneczko :D baaardzo pozytywny kolor. Od razu kojarzy mi się z wakacjami. Nakładało się go lepiej od pozostałych co miło mnie zaskoczyło ale dwie warstwy nie wystarczą aby uzyskać intensywny kolor. Musiałam nałożyć trzy aby nie paznokieć nie prześwitywał. Jestem zadowolona :P Świetny kolor.


światło dzienne, 3 warstwy
day light, 3 coats

Essence, Got a Secret

The colors of new essence are interesting, just a pity that so weakly they overlap. It has a very stiff brush, which leaves a lot of marks. As for consistency, I have no objections but it dries very fast. Color is calm, light gray with a hint of blue and a creme finish. Definitely fits to everything.

Kolory nowych essence są ciekawe, tylko szkoda że tak słabo się nakładają. Ma bardzo sztywny pędzelek, który pozostawia bardzo dużo śladów. Co do konsystencji nie mam zarzutów ale bardzo szybko schnie. Kolor to spokojny jasny szary z nutką niebieskiego o wykończeniu creme. Pasuje zdecydowanie do wszystkiego.

światło dzienne, 3 warstwy
day light, 3 coats

poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Essence, Dress for a Moment

I insisted on the essence in this week: D This time it was a quiet, nice color ... It is very bright, sometimes it is clear lavender and other times clear gray. The application was average. I imposed a four super-thin layers and still have streaks, or if they were particles of sand embedded in it and you will see this tiny hill. Over it dries very quickly and this sometimes hampers the application. Today I had a bad day because I painted my nails two times and I could not decide...

Ale się uparłam na te essence w tym tygodniu:D Tym razem to sympatyczny maluszek o spokojnym kolorze... Jest bardzo jasny, czasem jest jasno lawendowy a innym razem jasno szary. Aplikacja była średnia. Nałożyłam 4 super cienkie warstwy a i tak zostały smugi albo jakby drobinki piasku były w nim zatopione i widać takie maleńkie górki. Ponad to bardzo szybko schnie a to czasami utrudnia aplikację. Dzisiaj chyba miałam jakiś gorszy dzień bo dwa razy malowałam paznokcie i nie mogłam się zdecydować...


światło dzienne, 4 warstwy
day light, 4 coats

niedziela, 24 kwietnia 2011

Essence, You Belong to Me

New Essence from the last purchases :P This is such a strange green and blue lacquer, by some called a mint. The color is nice but the consistency poor. Brush leaves a lot of streaks... shame :( but for that color it is worth to suffer. On the nail color comes out more intense than in the bottle.

I wish you all happy Easter :D


Nowość essence z ostatnio dokonanych zakupów :P jest to taki dziwny zielono niebieski lakier, przez niektórych nazywany miętą. Kolor jest fajny ale konsystencja słaba. Pędzelek zostawił dużo smug... szkoda :( ale dla tego koloru warto pocierpieć. Na paznokciach kolor wychodzi intensywniejszy niż w buteleczce.

Życzę wszystkim wesołych świąt :D


światło dzienne, 2 warstwy + baza
day light, 2 coats + base coat

piątek, 22 kwietnia 2011

Essence, Very Berry

This is another new essence from my collection. :D sorry for the inaccurate painting but holidays, cleaning and I had very little time but I wanted to show the new lacquer. I'm very curious to see which of the new essence you most enjoy :D and I still have some to present :P This is a pink lacquer but not so bright but calm and sober. It's creamy finish suits him perfectly :D

To już kolejny nowy essence z mojej kolekcji. :D Przepraszam za niedokładne malowanie ale święta, sprzątanie i miałam mało czasu a bardzo mi zależało na pokazaniu nowego lakieru. Jestem bardzo ciekawa, która z nowości essence wam się najbardziej spodoba :D a mam jeszcze kilka do przedstawienia :P Ten lakier to róż ale nie taki jaskrawy tylko baaaardzo spokojny i stonowany. Jego kremowe wykończenie pasuje do niego idealnie :D


światło dzienne, 2 warstwy + baza
day light, 2 coats + base coat

czwartek, 21 kwietnia 2011

Essence, Where is the Party?

I like the name :D where is the party? lacquer is good and the party and every day. This is true duochrome finish because the lacquer changes color. Once it is green and next purple. Impose it well but brush leaves a little smudge... But that's tough :P Another new nail polish, which is nice to wear :D

Podoba mi się nazwa :D gdzie jest impreza? lakier jest dobry i na imprezę i na co dzień. Jak przystało na wykończenie duochrome lakier zmienia kolor. Jest raz fioletowy a raz zielony. Nakładało się go dobrze tylko trochę smug zostaje... Ale mówi się trudno :P Jeszcze jedna nowość, którą aż przyjemnie jest nosić :D
światło dzienne, 3 warstwy + baza
day light, 3 coats + base coat

poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Essence, Red-y to Go

Today I would like to present another new essence lacquer. It is a lacquer Red-y to Go from a color & go collection. This is quite a classic red with gold shimmer. Particles can be seen only in the sun.The application was pretty easy, however, brushleaves a barely visible smudges. Fortunately, only visible at close range :D

Chciałabym dzisiaj przedstawić jeszcze jedną nowość essence. Jest to lakier Red-y to Go z kolekcji colour & go. Jest to dosyć klasyczna czerwień z złotym shimmer'em. Drobinki widać dopiero w słońcu. Aplikacja była całkiem prosta jednak pędzelek pozostawia ledwie dostrzegalne smugi. Całe szczęście widoczne tylko z baaaaaardzo bliska:D


światło dzienne, 2 warstwy + baza + top
day light, 2 coats + base + top coat

Essence, Meet Me Now!

Wonderful new creme from the essence from a color & go collection. The color is fantastic so dirty purple roses. It fits for absolutely everything :D I am personally delighted with him. As soon as he fell into my hands, I couldn't wait to check him. Impose very well, no streaks or other strange stories.

Cudowny creme z nowości od essence z kolekcji podstawowej colour & go. Kolor jest fantastyczny taki brudny fioletowy róż. Pasuje absolutnie do wszystkiego:D osobiście jestem nim zachwycona. Gdy tylko wpadł w moje ręce to już nie mogła się doczekać sprawdzenia go. Nakładało się bardzo dobrze, żadnych smug ani innych dziwnych historii.


światło dzienne, 2 warstwy + baza
day light, 2 coats + base coat

niedziela, 17 kwietnia 2011

Essence, Out of my Mind

Recently I got a new lacquer (essence) from color & go collection.Out of my Mind in my opinion has duochrome finish. This means that the lacquer changes color on the reflection of light. This changes the color from blue to green and has little particles. The application was nice and very well kept. I was scared a little, that it dyed my nails but after using the base coat nothing like this had happened.

Ostatnio w moim posiadaniu znalazł się nowy lakier essence z kolekcji colour & go. Out of my Mind moim zdaniem ma wykończenie duochrome, czyli w zależności od konta patrzenia zmienia swój kolor. Ten zmienia kolor z niebieskiego na zielony. oprócz tego ma niewielkie drobinki. Aplikacja była przyjemna i bardzo dobrze się trzymał. Bałam się trochę, że zafarbuje mi płytkę paznokcia ale po użyciu bazy nic takiego nie miało miejsca :D
światło dzienne, 2 warstwy + baza + top
day light, 2 coats + base + top coat

China Glaze, White Cap

This is the last nail polish from the Anchors Away collection 2011, which I want to present. This is an interesting lacquer. It is white and transparent with gold shimmer'em. I use it for all the other lacquers, which are usually cremes. I do this to refresh the manicure. White Cap makes each polish brighter, and adds shimmer :D Nice way to quickly change.

To już ostatni lakier z kolekcji Anchors Away 2011, który chcę zaprezentować. Jest to ciekawy lakier. Jest biały i prześwitujący z złotym shimmer'em. Używam go na zawsze na inny lakier zazwyczaj na creme. Robię to po to aby odświeżyć manicure. White Cap powoduje, że każdy lakier robi się jaśniejszy no i dodaje shimmer:D Fajny sposób na szybką zmianę.2 warstwy Below Deck + White Cap + baza
2 coats of Below Deck + White Cap + base coat

czwartek, 14 kwietnia 2011

China Glaze, Ahoy!

Another representative from the collection of Anchors Away 2011. This time I present Ahoy! :D The color is like a cry from the name, exhilarating and intense. It is very nice nail polish with a red and pink shimmer. The application was very easy. And the color looks very good :D In the evening it is a bit more red.

Kolejny przedstawiciel z kolekcji Anchors Away 2011. Tym razem przedstawiam Ahoy! :D Kolor jest taki jak okrzyk z nazwy, radosny i intensywny. Bardzo fajny lakier z czerwono - różowym shimmer'em. Aplikacja była bardzo łatwa. A kolor bardzo dobrze wygląda:D Wieczorem lakier jest odrobinę bardziej czerwony.


z bazą i topem
with a base and a top coat

wtorek, 12 kwietnia 2011

China Glaze, First Mate

I would never have thought that once I liked a blue nail polish... but now it's something else :D my lacquer collection is still growing and there are more different colors in it and not just the standard red :D This color is great! Beautiful deep blue creme from the collection of Anchors Away 2011. The applying was like a dream and the two layers are adequate. It is just blue but the nail looks very elegant. I am a great fan of this nail polish. :D

Kiedyś w życiu bym nie pomyślała, że polubię niebieski lakier do paznokci... Ale teraz to co innego :D lakierowa kolekcja jest coraz większa i coraz więcej w niej różnych kolorów a nie tylko standardowa czerwień :D Ten kolor jest świetny! Piękny granatowy creme z kolekcji Anchors Away 2011. Nakładało się go jak marzenie :D i w zupełności wystarczają dwie warstwy. Niby niebieski a na paznokciach prezentuje się bardzo elegancko. Jestem wielką fanką tego lakieru. :Dwith a base and a top coat
z bazą i topem

China Glaze, Below Deck

It is very difficult to determine the color of the lacquer. In the morning it is purple, in the afternoon violet - taupe and in the evening it is completely gray. And what to think of it? It is a cool, calm, creme lacquer from Anchors Away collection 2011. In my opinion, the application was average. The brush leaves marks and I had to be vary careful because the lacquer spreads a little but the final effect is decent. :D

Jest sobie taki dziwaczek... Rano fioletowy, popołudniu fioletowo-szary a wieczorem zupełnie szary... I co o nim myśleć? Jest to fajny, spokojny lakiery typu creme z kolekcji Anchors Away 2011. Moim zdaniem aplikacja była średnia. Pędzelek zostawiał ślady i trzeba było uważać bo trochę się rozlewał ale efekt końcowy jest przyzwoity.

with a base and top coat
z bazą i topem

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

China Glaze, Hey Sailor

I have chosen my first nail polish. This is Hey Sailor from Anchors Away collection 2011. This is a very nice creme color. Two layers are hidden well enough. It was easy to overlay this lacquer :D without any streaks. The color during the day is very expressive, but in the evening it is red with orange.

Wybrałam mój pierwszy lakier:D Jest to Hey Sailor z kolekcji Anchors Away 2011. Jest to creme o bardzo przyjemnym kolorze. Dwie warstwy kryją wystarczająco dobrze. Nakładało się go bardzo dobrze:D bez żadnych smug. Kolor w dzień jest bardzo wyrazisty, natomiast wieczorem jest to czerwień wpadająca odrobinę w pomarańcz.

in the sun, with a base and top coat
w słońcu, z bazą i topem

niedziela, 10 kwietnia 2011

So I am... No i jestem...

So I'm... Everything started with my mom :D She bought our first lacquer to our collection and then everything has gone smoothly. She urged me to paint and then to take pictures and finally to set up this blog. I was not sure about this idea but I hope that I can handle it :D I hope that everyone will be satisfied in my company. :D

No więc jestem... A wszystko zaczęło się do mojej mamy:D To ona kupiła pierwszy lakier do naszej kolekcji a potem poszło już gładko. Namawiała mnie do malowania potem do robienia zdjęć a w końcu do założenia tego bloga. Nie byłam przekonana do tego pomysłu ale liczę na to, że dam sobie radę:D Mam nadzieję, że wszystkim będzie miło w moim towarzystwie. :D
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...