środa, 30 maja 2012

China Glaze, Capitol Colours the Hunger Games 2012, Dress Me Up

Today I'm in a great mood :) Soon I will share with you the reason for my joy :) But first the lacquer. Color is a group called by me business. That is, those that do not really attract attention, they are quiet and subdued at the same time elegant they look. I recently had reason to use it - a job interview :) lacquer overlap very nicely and looked great on the hands. Dress Me Up has a nice creamy finish and conceals the two layers. And from now on it will lacquer with a story because I got a position for which I applied :) And you have those colors that are somehow important or a good mate?

Dzisiaj jestem w świetnym nastroju :) Zaraz się z Wami podzielę powodem mojej radości :) Ale najpierw lakier. Kolor należy do grupy nazywanej przeze mnie biznesowymi. Czyli takie, które nie bardzo zwracają na siebie uwagę, są spokojne i stonowane a jednocześnie wyglądają elegancko. Ostatnio miałam powód aby go użyć - rozmowę o pracę :) Lakier nakładał się bardzo fajnie a na dłoniach wyglądał super. Dress Me Up ma kremowe wykończenie i ładnie kryje po dwóch warstwach. A od dzisiaj to będzie lakier z historią ponieważ dostałam stanowisko na które aplikowałam :) A Wy macie takie kolory, które w jakiś sposób są ważne albo dobrze się kojarzą?2 coats + base | 2 warstwy + baza

Availability | Dostępność: TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

poniedziałek, 28 maja 2012

Orly, Tiki Time 2009, Calypso Breeze

I love all that blue :). And at the lacquer I have been lurking for a long long time because I liked, there were fair and it is mine, then, of course, he had to wait for his turn, but eventually I was able to try it out. The finish is divine! Colour is just brilliant, is applied and dries super-cool too. Orly, as usual,  impressed me with the quality:) 
And you managed to get lacquer on you for a long time had wanted to?

Kocham wszystko co niebieskie :) A na ten lakier czaiłam się długo bo od dawna mi się podobał, przyszły targi i jest mój, potem oczywiście musiał poczekać na swoją kolei ale w końcu udało mi się go wypróbować. Lakier jest boski! Kolor ma po prostu genialny, nakłada się super i schnie też fajnie. Orly jak zwykle zachwyciło mnie jakością :)
A Wam udało się zdobyć lakier na który się długo czaiłyście?2 coats + base | 2 warstwy + baza

niedziela, 27 maja 2012

trzy sprawy | three things

Firstly I would like to invite you to the beauty flo shop. Online store is created slowly but there are three new collections of China Glaze - Electropop, Prismatic and Hunger Games. In addition, for those who do not already have and wish to have a cracking lacquer shop offers them at great prices :) HERE. Also, with the discount you can buy last year's collection of Christmas Let It Snow. Moreover you can also get to like them on Facebook :) HERE The entire crew of the store puts a lot of effort to polishaddicted such as we have access to the new collection :)
Information for those who like everything feel, touch and see :) shop recently changed the location and now you can go shopping at Al. Stanów Zjednoczonych 34 lok U1 04-036 Warszawa

Po pierwsze chciałabym Was zaprosić do sklepu beauty flo. Sklep internetowy powstaje powoli ale są dostępne trzy nowe kolekcje China Glaze - Electropop, Prismatic i Hunger Games. Poza tym dla tych, którzy jeszcze nie mają a chcieli by mieć lakier pękający, sklep oferuje je w promocyjnych cenach :) TUTAJ. Również z zniżką można kupić zeszłoroczną kolekcję świąteczną Let It Snow. Ponad to możecie również polubić ich na Facebooku :) TUTAJ Cała załoga tego sklepu wkłada mnóstwo wysiłku aby takie lakieromaniaczki jak my, miały dostęp do nowych kolekcji :)
Informacja dla tych co lubią wszystko macać, dotykać i oglądać :) Sklep zmienił ostatnio lokalizację i teraz możecie zrobić zakupy pod adresem Al. Stanów Zjednoczonych 34 lok U1 04-036 WarszawaThe second thing is Nail Skittles Day! 
Girls June 1st is the perfect day for a bit of madness and color. So I encourage each of you to release the reins of imagination and paint each nail a different color :) Skitteles nail art is a method where every nail is painted differently :) You can use any color but in different shades or go all the wheels of the rainbow. The choice belongs only to you :) Who will join?

Druga sprawa to Paznokciowy Dzień Skittles!
Dziewczyny 1 czerwca to idealny dzień na odrobinę szaleństwa i koloru. Dlatego zachęcam każdą z Was do puszczenia wodzy fantazji i pomalowania każdego paznokcia innym kolorem :) Skitteles to metoda zdobienia paznokci gdzie każdy paznokieć jest pomalowany inaczej :) Możecie użyć jednego koloru ale w rożnych odcieniach lub iść na całość z kolami tęczy. Wybór należy tylko do Was :) Kto się przyłączy?One last thing :) Courtesy of Born Pretty Store I have for you a discount coupon that will give you a 10% discount on purchases :)

I ostatnia sprawa :) Dzięki uprzejmości firmy Born Pretty Store mam dla Was kupon zniżkowy który da Wam 10% zniżki na zakupy :)


sobota, 26 maja 2012

China Glaze, Capitol Colours the Hunger Games 2012, Hook and Line

This time I have for you gray silver piece in the collection Hunger Games. Speech by Hook and Line :) Everything would be fine if not that, unfortunately, but brush marks are on the surface of lacquer: (What is such a finish and not the other. but I found also that, when looking from a distance, lacquer a very gains. It has any such outstanding color. Anyway the whole collection has a strong autumn colors.

Tym razem mam dla Was szaro srebrny element kolekcji Hunger Games. Mowa o Hook and Line :) Wszystko byłoby świetnie gdy nie to, ze niestety ślady pędzelka zostają na powierzchni lakieru :( Cóż takie wykończenie a nie inne. Ale stwierdziłam też, że patrząc z większej odległości lakier bardzo zyskuje. Ma jakiś taki nieprzeciętny kolor. Tak czy inaczej cała kolekcja ma mocno jesienne kolory.3 coats + base | 3 warstwy + baza

Availability | Dostępność: TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

czwartek, 24 maja 2012

Harmony, Gelish, Tiger Blossum

At first I was not convinced of the hybrids, I thought they destroy my nails and that is not enough colors to choose from. I was wrong on both counts. After removing the hybrids I have the impression that the nail is even stronger and the colors is a whole lot. The application is also nice and it's weird when soon after painting can go crazy and do absolutely everything and not have to wait until everything is dry. Tiger Blossum is a beautiful, red hybrid. Overlapped brilliantly and clung to the good. I like more and more hybrids :) Do any of you have already tried hybrid lacquers?

Z początku nie byłam przekonana do hybryd, myślałam, że niszczą paznokcie i że jest mało kolorów do wyboru. Myliłam się w obu kwestiach. Po zdjęciu hybrydy mam wrażenie, że paznokieć jest wręcz mocniejszy a kolorów jest całe mnóstwo. Aplikacja jest też przyjemna i dziwnie jest gdy zaraz po malowaniu można szaleć i robić absolutnie wszystko i nie trzeba czekać aż wszystko wyschnie. Tiger Blossum to śliczna, czerwona hybryda. Nakładała się genialnie i trzymała się również dobrze. Coraz bardziej lubię lakiery hybrydowe :) Czy któraś z Was próbowała już lakierów hybrydowych?2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

Availability | Dostępność: TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

wtorek, 22 maja 2012

Gio de giovanni, Blach Star, B027

First lacquer from birthday package :) In the comments was that you want to first see the purple - here it is :). Varnish is applied to cool, drying in the norm, even I would say that is normal but the site quickly (without accelerator). In the the violet, quite dark base, flies silver and blue shimmer that sparkles nicely in the sun. Capacity of the bottle is 11ml.

Pierwszy lakier z paczki urodzinowej :) W komentarz było, że chcecie najpierw zobaczyć fioletowy - oto i on :) Lakier fajnie się nakładał, schnięcie w normie, nawet bym powiedziała, że w normie ale w stronę szybko (bez przyspieszacza). W fioletowej, dosyć ciemnej bazie pływa srebrno niebieski shimmer, który bardzo ładnie błyszczy się w słońcu. Pojemność buteleczki to 11ml.2 coats + base | 2 warstwy + baza

niedziela, 20 maja 2012

Prezent urodzinowy | Birthday gifts

As I recently had a birthday :) And my friend is sitting now in Spain, she sent me gift in the package :) I would like you to be proud of my gift :) This company is something entirely new to me, I have never met her and I did not see this lacquers in any well-known blog, therefore I am very curious what will be the lacquers :)

Jako, że niedawno miałam urodziny :) A moja przyjaciółka siedzi teraz w Hiszpanii to wysłała mi prezent w paczce :) Chciałabym Wam się pochwalić moim prezentem :) Ta firma to coś zupełnie dla mnie nowego, nigdy się z nią jeszcze nie spotkałam i nie widziałam na żadnym znanym mi blogu dlatego też jestem bardzo ciekawa jakie będą te lakiery :)


piątek, 18 maja 2012

China Glaze, Capitol Colours the Hunger Games 2012, Harvest Moon

Harvest Moon is a beautiful metallic color with shimmer. The copper color I really like. Generally, the colors of this collection is inspired by the movie "The Hunger Games", you have seen this movie? Lacquer overlaps very nicely and beautifully shines in the sun. But perhaps the cooler it will look for fall :)

Harvest Moon to przepiękny metaliczny kolor z shimmerem. Ten miedziany kolor bardzo mi się podoba. Generalnie kolory tej kolekcji są inspirowane filmem "The Hunger Games", widzieliście ten film? Lakier nakładał się bardzo fajnie i cudownie błyszczy w słońcu. Ale chyba fajniej będzie wyglądał na jesień :)2 coats + base + top | 2 coats + baza + top

Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

środa, 16 maja 2012

Essence, Colour3, A Walk In The Park

Lacquers of the series consist of two colors. A Walk In The Park is a nice green base with a slight green shimmer. It looks nice in both solo and in duet. The second part of lacquer is called Stop For An Ice Cream, it is small flakies with added shimmer. The whole brightens the base color and opalescent blue, it will be nice look at a variety of colors. Generally, lacquers good overlap and do not create any problems - nice product.

Lakiery z tej serii składają się z dwóch kolorów. A Walk In The Park to fajna zielona baza z drobnym zielonym shimmerem. Fajnie wygląda zarówno solo jak i w duecie. Druga część lakieru nazywa się Stop For An Ice Cream, to drobne flakies z dodatkiem dodatkiem shimmera. Całość rozjaśnia kolor bazowy oraz opalizuje na niebiesko, będzie fajnie wyglądał na wielu kolorach. Generalnie lakiery fajnie się nakładają i nie tworzą żadnych problemów - fajny produkt.

2 coats of A Walk In The Park + 2 coats of Stop For An Ice Cream + top | 2 warstwy A Walk In The Park + 2 warstwy Stop For An Ice Cream + top

niedziela, 13 maja 2012

Wygrani!!! | Winners!!!

I know that the results were to be announced later but will first: P But first a short summary of the competition. I am a little sad, because I feel that one of the participants cheated and sent two notification. The contest was for you, I tried to establish such rules to be fair. Okay time for the results of the vote :) The battle for first place was jammed and ended in a draw :)

Wiem, że wyniki miały być podane później ale będą wcześniej :P Ale wcześniej małe podsumowanie konkursu. Jest mi trochę przykro, bo mam wrażenie, że jedna z uczestniczek oszukała i nadesłała dwa zgłoszenia. Konkurs był dla Was, starałam się ustalić takie zasady aby były sprawiedliwe. No dobra czas na wyniki :) Bój w głosowaniu o pierwsze miejsce był zacięty i zakończył się remisem :)


First place awarded the commission for the work ejndzel birthday nails :)

Pierwsze miejsce przyznała komisja za pracę ejndzel i jej urodzinowe paznokcie :)While second place was awarded only a vote and falls .... Yasinisi butterflies :)

Natomiast drugie miejsce zostało przyznane tylko i wyłącznie w drodze głosowania i przypada.... Yasinisi i jej motylkom :)Girls, I congratulate you cordially :) Soon I will send a confirmation mail :) Thank you all for participating and voting, I hope you were playing well: D All the works were great!

Dziewczyny serdecznie Wam gratuluję :) Zaraz wyślę mail z potwierdzeniem :) Dziękuję wszystkim za udział i głosowanie mam nadzieję, że dobrze się bawiliście :D Wszystkie prace były świetne!sobota, 12 maja 2012

Sally Hansen, Gem Crush 2011, Showgirl Chic

Do not know if you remember how I wrote about the first lacquer with this collection. You can read about it HERE. Anyway, I decided to try and impose lacquer without a base and see how he will hold. I say that without the base lacquer is gaining in life. And it is very good because these lacquers are beautiful. Showgirl Chic is a glitter that has silver particles and a slightly larger blue glitter. The nail looks very party :)

Nie wiem czy pamiętacie jak pisałam o pierwszym lakierze z tej kolekcji. Można o nim przeczytać TUTAJ. W każdym bądź razie postanowiłam spróbować nałożyć lakier bez bazy i sprawdzić jak się będzie trzymał. I stwierdzam, że bez bazy lakier zyskuje na trwałości. A to bardzo dobrze bo te lakiery są śliczne. Showgirl Chic to glitter, który ma srebrne drobinki i nieco większy niebieski brokat. Na paznokciach wygląda bardzo imprezowo :)3 coats + 2 coats of top | 3 warstwy + 2 warstwy topa

czwartek, 10 maja 2012

OPI, Holland 2012, I Don't Give a Rotterdam!

Further I test lacquers from the Dutch collection from OPI. This time the dirty blue with silver glass fleck. The nail looks rather subdued and quiet. It is nice to applay the lacquer and it does not make any problems. I expected a little more enthusiasm but I'm satisfied.

Dalej testuję lakiery z holenderskiej kolekcji od OPI. Tym razem brudny niebieski z srebrnym glass fleckiem. Na paznokciach wygląda dosyć stonowanie i spokojnie. Lakier fajnie się nakładał i nie sprawiał problemów. Spodziewałam się trochę większego zachwytu ale i tak jestem zadowolona.2 coats + base | 2 warstwy + baza

wtorek, 8 maja 2012

Mała prośba | A small request

Recently I went to the competition at Lady-flower123. Stage of applications is over and now it's time to vote :) You do not need to be a follower or anything like that, just select the pattern and click once. My number is 8 :) I would like to ask you to vote in this contest, if you choose my work, I'll be very pleased :) You can vote HERE

Niedawno zgłosiłam się do konkursu u Lady-flower123. Etap zgłoszeń się zakończył i teraz jest pora na głosowanie :) Nie trzeba być obserwatorem ani nic z tych rzeczy, wystarczy wybrać pracę i raz kliknąć. Mój numer to 8 :) Chciałabym Was prosić o głosowanie w tym konkursie, jeśli wybierzecie moją pracę będzie mi niezmiernie miło :) Głosować możecie TUTAJ

Here is my entry:
A oto moja praca:poniedziałek, 7 maja 2012

Nail Art, Water Marble, Fresh Grass

My first approach to a water marble and I will tell you that I am delighted with the result, it gets huge impression. Each nail is different and you can look at them and look :) Besides those questions, "How did you do that?" are priceless :) Generally the method is a little bit time-consuming but definitely worth your while to this effect. Have you ever tried this method? How do you like?

Moje pierwsze podejście do water marble i powiem Wam, że jestem zachwycona efektem, robi gigantyczne wrażenie. Każdy paznokieć wygląda inaczej i można na nie patrzeć i patrzeć :) Poza tym te pytania "Jak to zrobiłaś?" są bezcenne :) Generalnie metoda jest trochę pracochłonna ale zdecydowanie warto poświęcić chwilę dla takiego efektu. Próbowałyście kiedyś tej metody? Jak Wam się podoba?


Lacquers, which I used:

sobota, 5 maja 2012

La Femme, 045

When I was at the fair that I bought three lacquers with me so far unknown to the Polish company. I bought them out of pure curiosity, and finally it's time trial. I would like to present you lacquer with the number 045 - pity they did not have a name: (. Varnishes of the company have a 15 ml volume and costs 12 PLN (at least as cost at the fair) going to the technical data :) imposed varnish well, so smoothly, he did me no unpleasant surprises, and I think it looks pretty on the nails. Colour is also very cute, so dirty pink or fuchsia. Generally I'm happy. And you? Do any of you have or had lacquers this company? Did you hear anything about her?

Gdy byłam na targach to upatrzyłam sobie trzy lakiery z nieznanej mi dotąd polskiej firmy. Kupiłam je z czystej ciekawość i w końcu nadszedł czas próby. Chciałabym Wam przedstawić lakier o numerze 045 - szkoda, że nie ma nazwy :(. Lakiery tej firmy mają 15 ml objętości i kosztują 12zł (przynajmniej tyle kosztowały na targach) przechodząc do danych technicznych :) Lakier dobrze się nakładał, tak gładko, nie zrobił mi żadnej przykrej niespodzianki i moim zdaniem ślicznie wygląda na paznokciach. Kolor ma też bardzo uroczy, taki brudny róż czy też fuksja. Generalnie jestem zadowolona. A Wy? Czy któraś z Was ma albo miała lakiery tej firmy? Słyszałyście coś o niej?2 coats + base | 2 warstwy + baza

czwartek, 3 maja 2012

Essence, Colour&Go, Wanna Be Your Sunshine

Last came the sun, so I pulled the solar lacquer :) Wanna Be Your Sunshine has a fantastic color :) It reminds me of forsythia. This lacquer has nothing to do with the neon yellow. It is warm, with delicate tones of orange, yellow tint. Unfortunately it has some hard brush, which will leave footprints, it is difficult to cover only two layers of nail. More than a lacquer has the microscopic particles, one can see them a little artificial light. On the summer the color is brilliant :) And you, you wear such crazy colors?

Ostatnio wyszło słońce, więc wyciągnęłam słoneczny lakier :) Wanna Be Your Sunshine ma fantastyczny kolor :) Kojarzy mi się z forsycją. Ten lakier nie ma nic z neonowych żółci. Jest to ciepły, z delikatnymi pomarańczowymi tonami, odcień żółtego. Niestety ma trochę twardy pędzelek, który zostawi ślady, dlatego trudno pokryć paznokieć tylko dwiema warstwami. Ponad to lakier ma w sobie mikroskopijne drobinki, widać je trochę w sztucznym świetle. Na lato kolor jest genialny :) A Wy, nosicie takie szalone kolory?3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

wtorek, 1 maja 2012

Nail Art, Exotic Flowers

I greet you in this beautiful, sunny spring outing :) As it is the time I did this pattern, exotic flowers. My inspiration was a hibiscus, when I was in Turkey I saw it everywhere. I hope that the pattern you like :)

Witam Was w tę piękną, słoneczną majówkę :) Jako, że jest czas to zmalowałam wzorek, egzotyczne kwiaty.


Lacquers, which I used:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...