niedziela, 29 kwietnia 2012

Anny, Kissing Frog

First of all I love the name :) It's divine! Second, lacquer seduced me with a divine green and silver glass fleck. It is true that it takes three layers to make color more visible, but there are no surprises for the imposition of these layers. This color reminds me of the stalks of tulips in the spring. Very spring shade, I would recommend to anyone who wants to bring a little freshness :)

Po pierwsze uwielbiam nazwę :) Jest boska! Po drugie lakier mnie uwiódł boskim zielonym i srebrnym glass fleckami. Co prawda potrzeba trzech warstw aby kolor był bardziej widoczny, ale nie ma żadnych niespodzianek przy nakładaniu tych warstw. Ten kolor kojarzy mi się z łodygami tulipanów na wiosnę. Bardzo wiosenny odcień,polecam każdemu, kto chce wprowadzić trochę świeżości :)


 3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

sobota, 28 kwietnia 2012

Birthday Contest - Entries and Voting!!!!!!!!

Today I present to you all the works sent for the contest :) At the bottom of the post is a form to vote.

Rules:
1.
Only followers can vote. (to avoid abuse)

2. Anyone can vote only once.
3. From now participants can publish their work where they want :)
4. Voting continues until 12 May 23:59 (Polish time)

CONSIDERED VOTING STARTED!Dzisiaj przedstawiam Wam wszystkie prace przysłane na konkurs :) Na samym dole posta jest formularz do głosowania.

Zasady:
1. Mogą głosować tylko obserwatorzy bloga (w celu uniknięcia nadużyć)
2. Każdy może zagłosować tylko raz.
3. Od teraz uczestnicy mogą publikować swoje prace gdzie chcą :)
4. Głosowanie trwa do 12 maja 23:59 (polskiego czasu)

GŁOSOWANIE UWAŻAM ZA ROZPOCZĘTE!


1. lady-flower123 from http://lady-flower123.blogspot.com/


2. Yasinisi from yasinisi.blogspot.com3. upioorna4. aleeeeeeeks5. jjjustii from http://jjjustii.blogspot.com/
6. tova1 from http://blogmoniszona.blogspot.com/


 
7. ejndzel from http://littlebird92.blogspot.com/8. Kayono from http://kayonolan.blogspot.com/9. Amethyst from http://amethyst-pl.blogspot.com/

środa, 25 kwietnia 2012

Do you belive in magic? Contest

On the blog Neverland Nail Blog takes contest on the theme of magic. I decided to try and send a notification. :) Long time thinking what to paint - it was not easy: P The result is quite successful: D What do you think?

Na blogu Neverland Nail Blog trwa konkurs o temacie magii. Postanowiłam spróbować swoich sił i wysłać zgłoszenie :) Dłuuuuugo myślałam co by zmalować - nie było to proste :P Rezultat jest w miarę udany :D Co o tym myślicie?


Just until tomorrow you can apply to my competition. Details HERE. Anyone can try their hand :)

Jeszcze tylko do jutra możecie zgłaszać się do mojego konkursu. Szczegóły TUTAJ. Każdy może spróbować swoich sił :)

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Przypomnienie | Reminder

I remind you that even just to Thursday (4/26/2012) You can send work to the competition! There are great prizes, and the truth they are worth fighting for. So finishes in hand! :) More details here. On the incentive I will show you the reward again :)

Edit: The contest is international! 

Przypominam, że jeszcze tylko do czwartku (26.04.2012) można wysyłać prace na konkurs! Są super nagrody i na prawdę warto o nie zawalczyć. Więc lakiery w dłoń! :) Więcej szczegółów tutaj. Na zachętę pokażę Wam jeszcze raz nagrody :)

Edit: Konkurs jest międzynarodowy! niedziela, 22 kwietnia 2012

Make Up Store, Kaja

New in MUS and to this blue novelty, so it had to be mine. The lacquer is a real miracle. :) Brilliantly to impose, has a great texture and hold for a long time :) And the color ... Blue with silver particles with a very, very delicate effect of holo in the sun. I love it!

Nowość w MUS i do tego niebieska nowość, więc musiała być moja. Ten lakier to istne cuuuudo. :) Genialnie się nakłada, ma świetną konsystencję i trzyma się długo :) A kolor... Błękit z srebrnymi drobinki z bardzo, bardzo delikatnym efektem holo w słońcu. Uwielbiam go!3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

sobota, 21 kwietnia 2012

Essence, Colour&Go, Princess Prunella

This lacquer long was lying in a drawer because somehow I was not convinced to him, because this strange brown, I has a purple particles, which sometimes appear to be silver. This is a typical frost, you can see brush strokes, but all in all it's good to impose. This color is quite calm, reminds me of autumn :) How do you like?

Ten lakier długo leżał bo jakoś nie byłam do niego przekonana, bo jakiś dziwny ten brąz, ma w sobie fioletowe drobinki, które czasem wyglądają na srebrne. To jest typowy frost, widać pociągnięcia pędzla, ale w sumie to dobrze się nakładał. Ten kolor jest dosyć spokojny, kojarzy mi się z jesienią :) Jak Wam się podoba?3 coats | 3 warstwy

piątek, 20 kwietnia 2012

Harmony, Gelish, Close Your Fingers and Cross Your Eyes

This is quite an interesting hybrid. This lacquer contains a crushed pearl, it is used as the last layer because in itself is not enough hiding. These tiny pieces of pearls add sparkle, except that they are available in several different colors. By combining them you can get new and interesting color combinations. I lay this on the Artistic, Cheeky. Close Your Fingers and Cross Your Eyes is orange and contains particles of gold and orange

To jest dosyć ciekawa hybryda. Ten lakier zawiera w sobie kruszoną perłę, stosuje się go jako ostatnią warstwę ponieważ sam w sobie jest za mało kryjący. Te maleńkie fragmenty perły dodają blasku, poza tym one są dostępny w kilku różnych kolorach. Łącząc je można uzyskać nowe, ciekawe połączenia kolorystyczne. Ja położyłam ten na Artistic, Cheeky. Close Your Fingers and Cross Your Eyes jest pomarańczowy i zawiera złoto-pomarańczowe drobinki.
1 coats + 2 coats of Cheeky | 1 warstwa + 2 warstwy Cheeky

Dostępność: TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

środa, 18 kwietnia 2012

OPI, Holland 2012, Red Lights Ahead… Where?

When buying I thought it was cool, red, creamy color. And this is. The problem starts when imposing, it leaves streaks - I do not like it. The worst was in the evening under artificial light. I had on the nails as if patches of clearances, even though theoretically I imposed three layers, and there should be no such surprises. In the pictures you can not see but you have to believe my word.

Kupując myślałam, że to fajny, czerwony, kremowy kolor. I taki jest. Problem zaczyna się przy nakładaniu, pozostawia smugi - nie lubię tego. Ale i tak najgorzej było wieczorem przy sztucznym świetle. Miałam na paznokciach jak jakby plamy prześwitów, mimo, że teoretycznie nałożyłam trzy warstwy i nie powinno być takich niespodzianek. Na zdjęciach tego nie widać ale musicie uwierzyć mi na słowo.3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Nail Art, Water Decals, Tetris

The cult tetris on the nails :) But on a black background would look probably better. Anyway stickers are cool although a little less adhere to the nail from the the previous ones and it happens that slightly wrinkled at the edges. How do you like? Base coat is Misa, Dirty, Sexy, Money.

Kultowy tetris na paznokciach :) Ale na czarnym tle wyglądałby pewnie lepiej. Tak czy inaczej naklejki są fajne chociaż trochę gorzej przylegają do paznokcia od poprzednich i zdarza się, że lekko się marszczą na brzegach. Jak Wam się podoba? Lakier bazowy to Misa, Dirty, Sexy, Money.

Źródło: http://www.kkcenterhk.com


Accessibility | Dostępność: HERE


This product was made ​​available to me for review by the KKcenterHK company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę KKcenterHK.

niedziela, 15 kwietnia 2012

TAG: 50 pytań do... | TAG: 50 questions to ...

Do mnie Tag przywędrował od  Lady-flower123 :P

Rules: 
1. Paste logo tag. 
2. Write who you are tagged. 
3. Tag as many bloggerek for which you want to learn.
4. In comments on a note answer 50 questions, selected by the readers of your blog.


Zasady:
1. Wklej logo tagu.
2. Napisz kto Cię otagował.
3. Otaguj dowolną ilość bloggerek, o których chcesz się czegoś dowiedzieć.
4. W komentarzach pod notką odpowiedz na 50 pytań, zadanych Ci przez czytelników bloga.
I suspect that everyone is already answered, but if anyone still wants to play so you're welcome. :)

Okay, I give you the power to ask questions: P


Podejrzewam, że wszyscy już na to odpowiedzieli, ale jeśli ktoś jeszcze ma ochotę na taką zabawę to serdecznie zapraszam. :)

No dobra, udzielam Wam mocy zadawania pytań :P

sobota, 14 kwietnia 2012

China Glaze, Prismatic Chroma Glitters 2012, Ray-Diant

This is the last lacquer of this collection :) I'm curious, which coincided with the most to your liking :) Ray-Diant has quite an interesting color is olive green :) And above it also has the colorful glitter. Generally, after checking all the colors, I think that, for each will be as good. :)

To już ostatni lakier z tej kolekcji :) Jestem ciekawa, który przypadł najbardziej do Waszego gustu :) Ray-Diant ma dosyć ciekawy kolor, jest oliwkowy :) A ponad to również ma w sobie kolorowy brokat. Generalnie po sprawdzeniu wszystkich kolorów sądzę, że dla każdego znajdzie się co dobrego. :)3 coats + top | 3 warstwy + top

Dostępność: HERE | TUTAJ


This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

piątek, 13 kwietnia 2012

China Glaze, Prismatic Chroma Glitters 2012, Full Spectrum

For today I prepared for you, next to last lacquer of the glitter collection :) This has a pink base and colored glitter. Like the previous cool hides in three layers and definitely have to put top, because when dry it becomes very rough.

Na dzisiaj przygotowałam dla Was przedostatni lakier z tej glitterowej kolekcji :) Ten ma różową bazę i kolorowy brokat. Tak jak poprzednie fajnie kryje przy 3 warstwach i zdecydowanie trzeba położyć top, ponieważ po wyschnięciu staje się mocno chropowaty.3 coats + top | 3 warstwy + topa

Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

środa, 11 kwietnia 2012

China Glaze, Prismatic Chroma Glitters 2012, Prism

Today violet part of the new collection from China Glaze. Technically, it is exactly like the previous lacquers of this collection. Lots of glitter, purple mini and larger particles of colored glitter. Without the base holds more than with the base but I can not expect a very long life. On my nails, without prejudice, lasts about 2.5 days. For this application, that can be painted to a party and you can easily play all night :)

Dzisiaj fioletowa część nowej kolekcji od China Glaze. Technicznie jest dokładnie taki jak poprzednie lakiery z tej kolekcji. Dużo brokatu, fioletowe mini drobinki i kolorowy większy brokat. Bez bazy lakier trzyma się dłużej niż z bazą ale i tak nie można oczekiwać nie wiadomo jak długiej trwałości. Na moich paznokciach, bez uszczerbku, utrzymuje się ok 2,5 dnia. Z tego wniosek, że można pomalować na imprezę i spokojnie bawić się całą noc :)3 coats + top | 3 warstwy + topa

Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

wtorek, 10 kwietnia 2012

Birthday Contest

Today my blog celebrates first birthday :) I did not think I will pass so quickly and that so much I screwed in blogging :P On this occasion, I have a contest for you :) Let's start with the awards, there are two sets:

Dzisiaj mój blog obchodzi pierwsze urodziny :) Nie sądziłam, że tak szybko mi minie tyle czasu i że aż tak bardzo się wkręcę w blogowanie :P Z tej okazji mam dla Was konkurs :) Zacznijmy od nagród, są dwa zestawy:Set 1: portable (battery operated) UV lamp - SECHE Ultra-v, Herome Rapid Dry Nail (spray drying), Herome Exit Damaged Nails (treatment for a damaged nail - oil), ChG Pool Party, ChG Skate Night, ChG Adore, ChG High Maintenance.

Set 2: Exit Herome Damaged Nails (treatment for damaged nail - oil), ChG Traffic Jam, ChG Drive In, ChG An Affair To Remember.
 


TASK: 
Your task is to implement nail art on at least four nails (I ask for a picture of a living person and not the example of a stencil :P) with at least two nails nail art must be done by hand. 
I came up with two themes: 
1. Birthday nail art
2. Spring nail art. 

You can choose any subject (only one). In performing this task you have time until 26 April 2012 to that time, please send your application to the address happynailsbymada@gmail.com. Until the publication of the work. Please do not show them anywhere. When the voting begins, you can post pictures where you want and ask for votes. Please send one picture taken manicure.

RULES:
1. The competition is organized by http://happynailsbymada.blogspot.com/ 
2. The duration of the contest from 10 April 2012 to 16 May 2012. 
3. The founder of a cosmetics kit is beauty - flo. I invite you to their page on FB. 
4. One person - one entry. 
5. Persons attending must be 18 years old or have parental consent. 
6. Awards are new and are not subject to the complaint. 
7. The contest is not subject to the Act of 29 July 1992 on games and mutual bets (Journal of Laws of 2004 No. 4, pos. 27, as amended. D.) 
8. The competition is tantamount to acceptance Regulations. 
9. The first award will be chosen by a vote of readers and committee votes. The second prize will be awarded only by the readers. 
10. Applications will be accepted from April 10, 2012 to 26 April 2012. April 28, 2012 will be published the notification, 04.28.2012 - 05.12.2012 23.59 (GTM + 01:00) will take a vote. 
11. Winners will be announced May 16, 2012. 
12. You have to be a follower to take part.


Edit: The contest is international!
 
I wish all the luck :)

No matter if you have long nails or short, wide or narrow. I encourage everyone to participate and fun :) Zestaw 1: przenośna (na baterie) lampa UV - Seche Ultra-v, Herome Rapid Nail Dry (wysuszacz w spray'u), Herome Exit Damaged Nails (kuracja dla zniszczonych paznokciu - olejek), ChG Pool Party, ChG Skate Night, ChG Adore, ChG High Maintenance. 

Zestaw 2: Herome Exit Damaged Nails (kuracja dla zniszczonych paznokciu - olejek), ChG Traffic Jam, ChG Drive In, ChG An Affair To Remember.

ZADANIE:
Waszym zadaniem jest wykonanie zdobienia na co najmniej czterech paznokciach (proszę o zdjęcie na żywej osobie a nie np na wzorniku :P)  przy czym na co najmniej dwóch paznokciach zdobienie musi być zrobione odręcznie. 
Wymyśliłam dwa tematy:
1. Zdobienie urodzinowe
2. Zdobienie wiosenne.
Możecie wybrać którykolwiek temat (jeden). Na wykonanie tego zadania macie czas do 26 kwietnia 2012 do tego czasu proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres happynailsbymada@gmail.com. Do czasu publikacji prac proszę o nieupublicznianie ich. Gdy rozpocznie się głosowanie, możecie publikować zdjęcia gdzie chcecie i prosić o głosy. Proszę o nadesłanie jednego zdjęcia wykonanego manicure.

REGULAMIN: 
1. Konkurs organizowany jest przez http://happynailsbymada.blogspot.com/
2. Czas trwania konkursu od 10 kwietnia 2012 roku do 16 maja 2012 roku.
3. Fundatorem zestawów kosmetyków jest beauty - flo. Zapraszam na ich stronę na FB.
4. Jedna osoba - jedno zgłoszenie. 
5. Osoby biorące udział muszą mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę rodziców.
6. Nagrody są nowe i nie podlegają reklamacji.
7. Konkurs nie podlega ustawie z dnia 29 lipca 1992r o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) 
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
9. Nagroda pierwsza zostanie wybrana w drodze głosowania czytelników oraz głosów komisji. Natomiast druga nagroda zostanie przyznana tylko przez czytelników.
10. Zgłoszenia przyjmowane się od 10 kwietnia 2012 do 26 kwietnia 2012. 28 kwietnia 2012 zostaną opublikowanie zgłoszenia, 28.04.2012 - 12.05.2012 23.59 (GTM + 01:00) będzie trwało głosowanie.
11. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 16 maja 2012.
12. Trzeba być obserwatorem bloga aby się zgłosić.

Edit: Konkurs jest międzynarodowy!

Życzę wszystkim szczęścia :)

Nie ważne czy masz długie czy krótkie paznokcie, szerokie czy wąskie. Zachęcam wszystkich do brania udziału i świetnej zabawy :)

poniedziałek, 9 kwietnia 2012

Małe podsumowanie

Tomorrow marks the year since I run this blog and you are here with me now nearly 500 people :) Thank you very much: D Since not everyone knows how it started I decided to show you my "evolution." More than this I think is a good time for a little thanks :)
I thank my mom for the fact that she is. Well, for having started this whole crazy lacquer :) My friend for showing how the camera works and how to draw from it as much as possible :) Mr. Michał for giving me the opportunity and for a very fruitful cooperation :) And of course you: P For that you are, read, evaluate and advise. Without you this piece of web space would not exist. Just thanks to you I want to write and take pictures. I hope that you can withstand with me next so fruitful year :)

And now a little flashback, it looked like my pictures and nail about a year ago :) No problem - you can laugh


Jutro mija rok odkąd prowadzę tego bloga a was jest tu już ze mną prawie 500 osób :) Bardzo Wam dziękuję :D Jako że nie wszyscy wiedza jak zaczynałam to postanowiłam pokazać Wam moją "ewolucję". Ponad to myślę, że to jest dobry czas na małe podziękowania :).
Mojej mamie dziękuję za to, że jest. No i za to, ze rozpoczęła to całe lakierowe szaleństwo :) Mojej przyjaciółce za pokazanie jak działa aparat i jak wyciągnąć z niego jak najwięcej :) Panu Michałowi za danie mi szansy i za bardzo owocną współpracę :) No i oczywiście Wam :P Za to że jesteście, czytacie, oceniacie i radzicie. Bez Was ten kawałek internetowej przestrzeni by nie istniał. Po prostu dzięki Wam mi chce pisać i robić zdjęcia. Mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną kolejny tak owocny rok :)

A teraz mała retrospekcja, tak wyglądały moje zdjęcia i paznokcie około rok temu :) Nie ma problemu - możecie się śmiać

        at the beginning | na początku                                  now | teraz                       


I hope that next year will be even better: P. And tomorrow I have a surprise for you :) Enjoy!

Mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej :P A jutro mam dla Was niespodziankę :) Zapraszam!
sobota, 7 kwietnia 2012

China Glaze, Prismatic Chroma Glitters 2012, Polarized

Today I want to show you the silver :) Polarized has a lot of silver particles and a bit of colored glitter. Well to apply and dries quickly. Three layers are hidden in full, you must use the top as it is a little rough. I noticed that the lacquer does not really live in friendship with the base. Without the base hold a lot better.

Dzisiaj chcę Wam pokazać sreberko :) Polarized ma mnóstwo srebrnych drobinek i trochę kolorowego brokatu. Dobrze się nakłada i szybko wysycha. Trzy warstwy kryją w pełni, trzeba użyć topa ponieważ jest trochę chropowaty. Zauważyłam, że ten lakiery nie bardzo żyją w przyjaźni z bazą. Bez bazy trzymają się dużo lepiej.3 coats + 2 coats of top | 3 warstwy + 2 warstwy topa

Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...